Piano Miniatures

Le Mépris – Le Mépris (aer011) piano miniatures

A piano is a piano is a piano. Come in, smile, relax and enjoy some subtle piano miniatures by our Japanese lady Reiko Matane aka Le Mépris.

aer011 Le Mépris s/t

01 hikkikomori
02 susu
03 aki
04 kodo
05 hashirihaki suru
06 shibo
07 yuki piano
08 kuki

http://www.aerotone.net